Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Výzva na konanie výrubu

 12.07.2023

                      Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou
                                       verejnej vyhlášky, upozornenie
PIKOLO s.r.o., ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len
„VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z.
z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto
                                                            V Y Z Ý V A
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na
ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie
stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky
elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v
platnom znení.
                                 Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať
                                                   výrub/okliesnenie je 11.8.2023
Pri vykonávaní predmetnej činnosti je potrebné dbať o bezpečnosť života a zdravia osôb
vykonávajúcich predmetnú činnosť, ako aj o ochranu elektrického vedenia. Ak by z týchto
dôvodov bolo potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je nevyhnutné o to požiadať spoločnosť
VSD, minimálne 30 dní pred vykonaním predmetnej činnosti.
Zároveň je pri výkone predmetnej činnosti spojenej s prerušením distribúcie elektriny
potrebné zabezpečiť aj dozor osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa § 23
Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z..
Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Ing. Pika Rastislav 0907 656 333
V prípade márneho uplynutia lehoty na vykonanie výrubu a okliesnenia, spoločnosť VSD /
poverený poskytovateľ služieb, vykoná výrub a okliesnenie stromov a iných porastov
v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona č. 251/2012 Z. z.. Využitie drevnej hmoty po
oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. Táto Výzva zároveň
predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok,
v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania
elektrického vedenia.
Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú
distribúciu elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.
V Košiciach dňa 11.7.2023
Za poskytovateľa služieb:
PIKOLO s.r.o.

Zoznam aktualít: